The lessons in this section are included in the Perfecting Carnatic Music Level 2 Course.
 

 

PCM 2 Varnams,
  1. Abhogi Varnam – Evaribodhana
  2. Shankarabharanam Varnam – Saami ninne -Veenai Kuppaiyer
  3. Hamsadhwani Varnam – Jalajakshi
  4. Saranga Varnam – Intamodi
  5. Vasantha Varnam – Ninnukori
  6. Pantuvarali Varnam – Saamininne
  7. Kalyani Varnam (Adi) – Vanajakshiro
  8. Devamanohari Varnam – Manchi Samayamide – Chitravina N Ravikiran
  9. Bhairavi Varnam – Viriboni