The lessons in this section are included in the Perfecting Carnatic Music Level 2 Course.

 

PCM 2 Krithis,
 1. Rararama- Bangala – Karur Brothers
 2. Mamava raghurama- Saranga – Thyagaraja
 3. Parvati patim- Hamsadhwani – Muthuswamy Dikshitar
 4. Garudagamana – Nagaswaravali – Patnam Subramanya Iyer
 5. Shreemannarayana – Bowli – Annamacharya
 6. Shreemannarayana – Bowli – Annamacharya
 7. Shreerama – Sahana – Thyagaraja
 8. Shree guruguha – Devakriya – Muthuswamy Dikshitar
 9. Sudhamayi – Amritavarshini – Muthiah Bhagavatar
 10. Udajagopa – Umabharanam – Oothukkadu Venkata Kavi
 11. Idisamayamura – Chayanata – Thyagaraja
 12. Bhajare gopalam – Hindolam – Sadashiva Brahmendra
 13. Senapate – Gowla – Oothukkadu Venkata Kavi
 14. Pamarajana – Sumadyuti – Muthuswamy Dikshitar
 15. Shobhillu – Jaganmohini – Thyagaraja
 16. Durusuga – Kedaram – Karur Brothers
 17. Sarasaksha – Pantuvarali – Swati Tirunal
 18. Baagumeera – Shankarabharanam – Veenai Kuappaiyer
 19. Saravanabhava – Kannada – Papanasam Sivan
 20. Chelinenetlu – Paras – Tanjore Quartet